Người nước ngoài nhận thừa kế thế nào?

Người nước ngoài nhận thừa kế thế nào?