Chồng chết, vợ lập di chúc với tài sản chung thế nào?

Chồng chết, vợ lập di chúc với tài sản chung thế nào?