DI CHÚC BỊ MẤT CÓ CÒN HIỆU LỰC KHÔNG?

DI CHÚC BỊ MẤT CÓ CÒN HIỆU LỰC KHÔNG?