Mẫu di chúc chuẩn và mới nhất năm 2021

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người có tài sản nhằm định đoạt khối tài sản của mình khi qua đời: Chia cho ai ? Chia như thế nào ?…Theo quy định của pháp luật dân sự chỉ khi không có di chúc thì mới chia khối tài sản này theo quy định của pháp luật dân sự.

  1. Mẫu di chúc viết tay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày    tháng     năm     , vào lúc     giờ    phút, tại  ………………

Họ và tên tôi là: ……………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:……………………………………………………………………………………………

CMTND số …………..Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:…………………………

HKTT:………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1………………………………………………………………………………………………..

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm:

……………………………………………. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………..

CMTND số:……………………………….Nơi cấp:……………………Ngày cấp:….

HKTT:……………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………

sẽ được thừa hưởng  toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi  rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ). 

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Sinh Ngày:……………………………………………………………………………………

CMTND số:…………………………….Nơi cấp:……………………. Ngày cấp:………………….

HKTT:………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

2. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:…………………………………………………………………………………………………..

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………………..Ngày cấp:……………………………..

HKTT: ……………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………

Hai nhân chứng kể trên là do  tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi  dân sự.

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng  theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

                                                                 ………………….., ngày … tháng … năm ……

            Nhân chứng 1                            Nhân chứng 2                Người lập Di chúc

     (Ký và ghi rõ họ và tên)            (Ký và ghi rõ họ và tên)      (Ký và ghi rõ họ và tên)

  1. Mẫu di chúc công chứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày ……..tháng ……… năm ………., vào lúc……. giờ ………phút, tại ………………

Họ và tên tôi là: …………………………………………………………………………………

– Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………………

– Chứng minh nhân dân số:………………………………Nơi cấp: …………………………………….

cấp ngày …………… tháng ……… năm ……………

– Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………..

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

1……………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………..

3………………………………………………………………………..

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ………………………..

……………………….. ………………….. ……………………….. ……………………………..

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau: Sau khi tôi qua đời

Họ và tên Ông (Bà)…………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………….

Chứng minh nhân dân số:……………Nơi cấp: …………cấp ngày….… tháng ……… năm ……………

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………..

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Trong trường hợp Di chúc có người làm chứng thì ghi thêm các nội dung sau :

Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là:

1. Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: .……/……./…………

Chứng minh nhân dân số: ………cấp ngày …. /.…/.…… tại …………….

Hộ khẩu thường trú: (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú…………

2. Ông (Bà):…

Sinh ngày: .……/……./…………

Chứng minh nhân dân số: …………cấp ngày …. /.…/.…… tại ………….

Hộ khẩu thường trú:(trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi nơi đăng ký tạm trú) .………

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Tôi (chúng tôi) đã đọc Di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và ký vào Di chúc này trước sự có mặt của công chứng viên.

       Người làm chứng (nếu có)                                               Người lập Di chúc

              (Ký và ghi rõ họ tên)                                               (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

Tại Phòng Công chứng số………thành phố …………..

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng),

Tôi………………….., công chứng viên Phòng Công chứng số………thành phố……

Chứng nhận:

– Ông/bà ………………………….. đã tự nguyện lập Di chúc này;

– Theo sự nhận biết của tôi, tại thời điểm công chứng, ông (bà) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung Di chúc phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

– Người lập Di chúc đã đọc bản Di chúc này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Di chúc và đã ký vào Di chúc trước sự có mặt của tôi;

– Di chúc này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, …….. trang), cấp cho người lập Di chúc ………. bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng ………., quyển số ……….

Công chứng viên

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download: https://docs.google.com/document/d/1ZlaFYESiZTV8zuq2bwfWayQ9LmbHud2P/edit

Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 280C12 Linh Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0949 165 995

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net