Người chết rồi, ai có nghĩa vụ trả nợ thay?

Người chết rồi, ai có nghĩa vụ trả nợ thay?