Nghĩa vụ thanh toán của người thừa kế di sản

Tóm tắt câu hỏi:

Bố tôi có vay của một người bà con một ít tiền. Đến nay bố mẹ tôi đều đã chết và không để lại di chúc. Vậy tôi xin được hỏi trách nhiệm của 5 anh em chúng tôi trong việc chi trả số tiền mà bố tôi đã vay như thế nào?
         

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 615 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về việc thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại quy định những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Căn cứ theo quy định này, những người được hưởng thừa kế phần di sản bố mẹ bạn để lại sẽ phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản vay trên, tiền lãi nếu có.

– Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại. Theo đó, người quản lý di sản của bố mẹ bạn sẽ thanh toán khoản tiền vay trên trong phạm vi di sản bố bạn để lại. Phần di sản còn lại sau khi thanh toán nghĩa vụ sẽ được chia cho những người thừa kế.
– Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.