Tài sản thừa kế có được tính là tài sản riêng trong hôn nhân?

Tôi bán căn nhà được bố mẹ đẻ cho hưởng thừa kế riêng và mua một căn nhà khác được tính là tài sản riêng của tôi hay của cả vợ chồng?

Luật sư tư vấn

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định, quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung, trừ trường hợp được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014 cũng quy định cụ thể về tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

– Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

– Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.

Như vậy, tài sản bạn được thừa kế từ bố mẹ là tài sản riêng. Nhà bạn mua do được hình thành từ tài sản riêng nên cũng là tài sản riêng của bạn.

Để tách bạch tài sản, vợ chồng bạn có thể lập văn bản thỏa thuận xác nhận mảnh đất đó là tài sản riêng trong khối tài sản chung của hai người.