Nhà để thờ cúng có bị chia thừa kế?

Cô tôi lập di chúc để lại phần nhà phía trước làm nơi thờ cúng, phần phía sau để cho con gái. Cô tôi sợ sau khi cô ấy mất thì các con tranh chấp chia thừa kế nhà. Cô ấy muốn biết là nhà để thờ cúng thì có bị đem ra chia thừa kế hay không?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ Đ 645 Bộ luật Dân sự, thì người lập di chúc có quyền dành một phần tài sản trong khối di sản để thờ cúng.  

Ngoài ra, tại Điều 645 quy định trường hợp di sản dùng vào việc thờ cúng như sau:

  • Trường hợp người lập di chúc để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế và được giao cho người đã được chỉ định trong di chúc quản lý để thực hiện việc thờ cúng; nếu người được chỉ định không thực hiện đúng di chúc hoặc không theo thỏa thuận của những người thừa kế thì những người thừa kế có quyền giao phần di sản dùng vào việc thờ cúng cho người khác quản lý để thờ cúng.
  • Trường hợp người để lại di sản không chỉ định người quản lý di sản thờ cúng thì những người thừa kế cử người quản lý di sản thờ cúng.
  • Trường hợp tất cả những người thừa kế theo di chúc đều đã chết thì phần di sản dùng để thờ cúng thuộc về người đang quản lý hợp pháp di sản đó trong số những người thuộc diện thừa kế theo pháp luật.
  •  Trường hợp toàn bộ di sản của người chết không đủ để thanh toán nghĩa vụ tài sản của người đó thì không được dành một phần di sản dùng vào việc thờ cúng.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì phần di sản dùng vào việc thờ cúng không được chia thừa kế (trừ trường hợp phải thanh toán nghĩa vụ tài sản của người mất). Bạn có thể tham khảo quy định nêu trên để hiểu rõ thêm.  


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net