Ngày: Tháng Tư 20, 2020

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc là những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình lập và thực hiện di chúc. Việc thành lập di chúc nhằm mục đích phân chia tài sản thừa kế và xác lập những trách nhiệm nghĩa vụ đối với người thừa …

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc Read More »

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc là một trong những dịch vụ của Công ty Luật Sư Riêng hoạt động trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hợp pháp, di sản được chia theo nội dung di chúc mà người lập …

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc Read More »