Tước quyền thừa kế khác truất quyền thừa kế?

1. Cơ sở pháp lý:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

2. Nội dung tư vấn:

  • Những người sau đây bị tước quyền hưởng di sản: quy định tại khoản 1 điều 621. Người không được hưởng quyền di sản

Những người sau đây không được quyền hưởng di sản:

a) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

b) Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

c) Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

d) Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Truất quyền hưởng di sản: là người lập di chúc có thể phế truất quyền hưởng di sản của 1 người thừa kế theo pháp luật nào đó. Người bị truất quyền hưởng di sản sẽ không được thừa kế dù họ có đầy đủ các điều kiện để hưởng di sản theo pháp luật.

Quyền định đoạt của người lập di chúc còn được thể hiện thông qua việc họ có thể truất quyền hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật (như: cha, mẹ, vợ, con…) mà không nhất thiết phải nêu lý do, người lập di chúc có thể chỉ định một hay nhiều người thừa kế theo pháp luật không được hưởng di sản thừa kế của mình.

Như vậy: căn cứ các quy định pháp lý trên thì ta thấy rằng tước quyền rộng hơn truất quyền. Đối với tước quyền thì những người quy định tại khoản 1 điều 621 BLDS 2015 vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó, nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc. Còn người bị truất quyền hưởng di sản sẽ không được thừa kế dù họ có đầy đủ các điều kiện để hưởng di sản theo pháp luật.

Để được tư vấn rõ hơn về tước quyền thừa kế hoặc các vấn đề khác về di chúc, thừa kế di sản, vui lòng liên hệ:

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

        ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net