THỨ TỰ ƯU TIÊN THANH TOÁN CÁC NGHĨA VỤ TÀI SẢN VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN THỪA KẾ THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

Khi một người mất đi và để lại di sản, người thừa kế không chỉ phát sinh quyền được nhận hay từ chối nhận di sản mà trong một số trường hợp còn phát sinh các nghĩa vụ liên quan đến di sản, đó là nghĩa vụ thanh toán các nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan đến thừa kế. BLDS 2015 đã liệt kê về thứ tự ưu tiên thanh toán các nghĩa vụ tài sản và chi phí tại Điều 658 Thứ tự ưu tiên thanh toán từ trên xuống dưới như sau:

1. Chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng.

2. Tiền cấp dưỡng còn thiếu.

3. Chi phí cho việc bảo quản di sản.

4. Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ.

5. Tiền công lao động.

6. Tiền bồi thường thiệt hại.

7. Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước.

8. Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân.

9. Tiền phạt.

10. Các chi phí khác.

Cũng giống như BLDS năm 2005 thì chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai tang và tiền cấp dưỡng còn thiếu vẫn được ưu tiên thanh toán hàng đầu.

Khác với BLDS 2005 chi phí cho việc bảo quản di sản được quy định ở khoản 9 Điều 683,  nhưng đến BLDS 2015 thì chi phí này đã được ưu tiên thanh toán ở khoản 3  Điều 658 sau chi phí hợp lý theo tập quán cho việc mai tang và tiền cấp dưỡng còn thiếu. Sự thay đổi này là hợp lý vì trong nhiều trường hợp di sản thừa kế chưa được phân chia ngay nếu không có các khoản chi phí bảo quản di sản để đảm bảo di sản được bảo quản, duy trì, không bị mất mát, hao hụt cho đến khi phân chi di sản, và chi phí cho việc bảo quản di sản này được ưu tên thanh toán cũng là cần thiết vì khi di sản được bảo quản, duy trì tốt thì mới có điều kiện để tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ khác.

Sự thay đổi tiếp theo là về “các khoản nợ của các nhân, pháp nhân” được ưu tiên thanh toán trước rồi mới đến “tiền phạt” là một nghĩa vụ phát sinh khi có hành vi vi phạm nghĩa vụ chính.

Như vậy, BLDS 2015 đã thay đổi vị trí ưu tiên thanh toán của các nghĩa vụ tài sản và các chi phí liên quan đến thừa kế như trên khá hợp lý theo hướng những nghĩa vụ nào quan trọng thì được ưu tiên thanh toán trước. Điều này góp phần bảo vệ quyền lợi của chủ thể có quyền đối đối với các nghĩa vụ tài sản và chi phí liên quan.

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

     ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net