Người lập di chúc có những quyền gì?

1. Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng thừa kế

Việc chỉ định người thừa kế hoàn toàn do người lập di chúc quyết định. Người lập di chúc có quyền chỉ định bất cứ cá nhân nào được hưởng thừa kế, người này có thể có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng với người lập di chúc nhưng có thể bất cứ cá nhân nào. Ngoài ra, người lập di chúc có quyền chỉ định cơ quan, tổ chức được hưởng quyền thừa kế theo di chúc.

Quyền định đoạt còn thể hiện người lập di chúc còn có thể truất quyền hưởng thừa kế theo pháp luật (như: Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, em ruột…) mà không nhất thiết phải nêu lý do, người lập di chúc có thể chỉ định một hay nhiều thừa kế theo pháp luật không được hưởng di sản thừa kế của mình.

Người lập di chúc có quyền truất quyền một cách trực tiếp (ghi rõ trong di chúc), và cũng có thể truất một cách gián tiếp (định đoạt hết tài sản cho những người thừa kế khác)

2. Người lập di chúc có quyền phân định phần di sản đối với từng người thừa kế

Phân định cho người thừa kế trong trường hợp có nhiều người cùng thừa kế. Người lập di chúc có quyền phân chia di sản cho mỗi người không nhất thiết phải ngang nhau và không cần phải nêu rõ lý do. Việc phân định này có thể được thực hiện bằng hai cách:

  • Phân định di sản là hiện vật trực tiếp cho người thừa kế;
  • Phân định di sản cho người thừa kế theo tỷ lệ giá trị di sản nhất định trên tổng số giá trị di sản.

Nếu trong di chúc người lập di chúc không phân chia di sản cho những người thừa kế mà chỉ liệt kê những người thừa kế theo di chúc thì những người thừa kế sẽ được hưởng phần bằng nhau.

3. Người lập di chúc có quyền giao nghĩa vụ cho những người thừa kế

Bên cạnh cho phép người để lại di sản khi lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, pháp luật còn cho phép người lập di chúc có quyền giao nghĩa vụ cho người thừa kế. Khi xem xét việc người lập di chúc giao nghĩa vụ cho người kế lưu ý:

  • Chỉ những nghĩa vụ không gắn liền với nhân thân, những nghĩa vụ không vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội mới được giao cho người thừa kế
  • Người thừa kế chỉ phải thực hiện phần nghĩa vụ mà người để lại di sản giao trong phạm vi di sản họ được hưởng
  • Nếu trong di chúc, người để lại di sản không phân định rõ phần nghĩa vụ cho những người thừa kế thì những người này phải chịu phần nghĩa vụ về tài sản tương ứng với di sản mà họ được hưởng
  • Cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc cũng phải thực hiện nghĩa vụ về tài sản do người chết để lại.

4. Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thay thế di chúc

Pháp luật tôn trọng quyền của người lập di chúc. Khi còn sống, người lập di chúc có thể lập di chúc vào bất cứ lúc nào, tuy nhiên di chúc chỉ phát sinh hiệu lực pháp lý khi người lập di chúc chết. Sau khi lập di chúc, nếu người lập di chúc còn sống, họ có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Sửa đổi di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc, theo đó họ thay đổi một hoặc một số nội dung trong di chúc họ đã lập trước đó.

Bổ sung di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc, theo đó họ đưa vào di chúc đã lập trước một số nội dung mới

5. Các quyền khác của người lập di chúc

  • Dành một phần tài sản trong khối tài sản để thờ cúng, di tặng;
  • Chỉ định người quản lý di sản, người phân chia di sản, người lưu giữ di chúc, người công bố di chúc;
  • Định ra một thời gian nhất định mới được chia di sản;
  • Lựa chọn hình thức di chúc.

  ------------------

Để được hỗ trợ và tư vấn cụ thể hơn, Quý khách vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0938 483 440

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net