NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

      Điều 617, Bộ Luật Dân sự 2015 quy định về nghĩa vụ của người quản lý di sản như sau:

 

“1. Người quản lý di sản quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

a) Lập danh mục di sản; thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

b) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản;

c) Thông báo về tình trạng di sản cho những người thừa kế;

d) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

đ) Giao lại di sản theo yêu cầu của người thừa kế.

 

  1. Người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản quy định tại khoản 2 Điều 616 của Bộ luật này có nghĩa vụ sau đây:

a) Bảo quản di sản; không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc định đoạt tài sản bằng hình thức khác;

b) Thông báo về di sản cho những người thừa kế;

c) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ của mình mà gây thiệt hại;

d) Giao lại di sản theo thỏa thuận trong hợp đồng với người để lại di sản hoặc theo yêu cầu của người thừa kế.”

      Như vậy, người quản lý di sản trong các trường hợp trên có nghĩa vụ lập danh mục di sản, thu hồi tài sản thuộc di sản của người chết mà người khác đang chiếm hữu, trừ trường hợp có quy định khác; phải bảo quản di sản , không được bán, trao đổi, tặng cho, cầm cố, thế chấp và định đoạt tài sản thuộc di sản thừa kế bằng các hình thức khác, nếu không được những người thừa kế đồng ý bằng văn bản. Người quản lý di sản trong các trường hợp trên phải thông báo về di sản cho những người thừa kế và phải giao lại tài sản  theo yêu cầu của họ, đồng thời phải bồi thường thiệt hại nếu vi phạm nghĩa vụ mà gây ra thiệt hại.

 

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0907 719 381 - 0961 022 211

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net