KHI NÀO DI CHÚC BẰNG MIỆNG CÓ HIỆU LỰC ?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Hiện nay, pháp luật quy định có 2 hình thức lập di chúc, gồm: Di chúc lập thành văn bản và di chúc miệng. Di chúc miệng là sự bày tỏ bằng lời nói thể hiện ý chí của người để lại di sản thừa kế lúc còn sống trong việc định đoạt khối di sản của mình cho người khác. Đây là hình thức lập di chúc đặc biệt trong một số trường hợp nhất định khi cá nhân không thể lập di chúc bằng văn bản. Vậy, khi nào thì di chúc bằng miệng có hiệu lực pháp luật?

Theo quy định tại khoản 5 Điều 630 BLDS năm 2015:

“5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.”.

Di chúc miệng sẽ có hiệu lực pháp luật khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Chủ thể có quyền lập di chúc miệng

Người lập di chúc miệng phải có quyền lập di chúc miệng, trong những trường hợp luật định: “Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng”. Như vậy, theo quy định này thì cá nhân rơi vào tình trạng “tính mạng bị cái chết đe dọa” mà không xem xét đến nguyên nhân gây ra tình trạng đó thì có thể lập di chúc miệng.

2. Di chúc miệng phải được ghi chép lại

- Chủ thể ghi chép lại di chúc là người làm chứng, có thể là một trong hai người làm chứng;

- Thời điểm ghi chép lại di chúc: BLDS 2015 quy định: “và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ” tức việc ghi chép lại di chúc miệng là đi liền ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng mới được coi là hợp pháp.

3. Thủ tục công chứng, chứng thực di chúc miệng

BLDS 2015 quy định rõ công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thưc xác nhận chữ  ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng.

Như vậy, BLDS 2015 đã quy định khá rõ ràng, cụ thể về việc lập di chúc miệng, cũng như các điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực pháp luật.

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

     ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net