HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC KHÔNG CÓ NGƯỜI LÀM CHỨNG

HỎI: Nhà tôi có hai anh em, mẹ tôi đã mất từ khi anh em tôi còn nhỏ, năm 2017 bố tôi mất để lại di chúc  cho hai anh em tôi. Tôi muốn hỏi liệu tài sản bố tôi để lại hai anh em tôi có được hưởng tài sản theo di chúc trên hay không vì di chúc này khi ông viết không có ai làm chứng và cũng chưa được công chứng, chứng thực?

TRẢ LỜI: Luật Sư Riêng trả lời thắc mắc của bạn như sau:

 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 quy định một di chúc được coi là hợp pháp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, về chủ thể: người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép.

Thứ hai, về nội dung: nội dung của di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nội dung của di chúc bằng văn bản phải ghi rõ:

“a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.” ( Điều 631 BLDS năm 2015)

Thứ ba, về hình thức của Di chúc: Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015 quy định hình thức của di chúc: di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Đối với trường hợp của bạn, di chúc bố bạn tự viết tay, không có người làm chứng và cũng chưa được công chứng, chứng thực thì phải đảm bảo thêm các điều kiện sau:

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc (Điều 633 BLDS năm 2015)

Như vậy, trường hợp của bạn, nếu Di chúc do bố bạn tự viết tay để lại, không có người làm chứng, không được công chứng, chứng thực nhưng được lập trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép; Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội và đảm bảo đủ các nội dung theo điều 631 BLDS 2015 thì di chúc đó được coi là hợp pháp và anh em bạn đương nhiên được hưởng thừa kế theo di chúc.

TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net